Podzimní komunální volby vynesly na karlovarskou radnici koalici K20 (KOA, Alternativa, TOP09 a hnutí O co jim jde?!). Do opozice odešla ODS a ČSSD. Jak se koalice na magistrátu zapracovala, na to jsme se zeptali primátora Petra Kulhánka (KOA):

Od nástupu koalice K20 do vedení města uplynulo 100 dnů. Co za tuto dobu bylo pro vás nejobtížnější?

Zorientovat se a pojmout celou šíři oblastí, které radnice ovlivňuje a ve kterých působí. Nejdříve a nejrychleji v oblastech, které spadají do mé gesce - finance, lázeňství, kultura a cestovní ruch, právo, kontrola. Poté ale stejně tak ve všech ostatních - majetek, investice, sociální sféra a další. Bez celkového přehledu bych nebyl schopen odpovědně vyhodnocovat různé situace a rozhodovat se pro nejvhodnější řešení. Těch informací a vjemů bylo a je strašně moc, tedy jsem nucen rychle reagovat, co je důležitější a co méně, abych nebyl zahlcen. Shrnu-li jednou větou, nejobtížnější bylo zvládnout tu první vlnu, která se mi sice přelila přes hlavu, ale myslím, že jsem se včas vynořil k nádechu, a přehled mám tak naštěstí z pohledu plavce, nikoliv potápěče.

Zatím největší odpor opozice ODS, ČSSD a KSČM vzbudil nový jednací řád a pochopitelně rozpočet. Jenom k němu trvala debata přes pět hodin a příliš jste se kritice nebránili. Proč?

Každý, kdo si projde nový jednací řád, vidí na první pohled, že je značně jednodušší a otevřenější než ten minulý. Odstraňuje bariéry a omezení, nastavuje co nejotevřenější a nejširší prostor k projednávání věcí veřejných nejen zastupiteli, ale i občany. Z toho důvodu mi přišla rétorika typu dob temna, totality, teroru, náhubků a podobně trapná, až směšná. Neměla nic společného s podstatou věci, a nemělo tedy ani význam se jí příliš zabývat. Z naší strany vzešla pouze zcela věcná argumentace a nebylo k tomu dále co dodat. K rozpočtu se sice strhla nekončící diskuse, ale jen velmi málo příspěvků bylo předneseno se skutečnou znalostí věci, drtivá většina měla jediný účel: zdržovat, narušit, komplikovat schválení. Navíc vše, co zaznělo až v Lidovém domě při projednávání rozpočtu, mohlo zaznít daleko dříve v interní komunikaci. Všechny politické kluby měly přehled o genezi propočtu, dostávaly průběžné verze k připomínkování. Také proto je z mého pohledu zřejmé, že pětihodinová diskuse nebyla mířena k podstatě, ale byla projevem obstrukčního chování. Věcné kritice jsem se nebránil a řadu dotazů jsem také věcně vysvětlil a zodpověděl.

Nejtvrdší bitvu, snad to lze takto říct, jste vedl kvůli hokejové extralize. Jednu chvíli dokonce hrozila demonstrace fanoušků a pro nezaujatého pozorovatele šlo o válku nervů. Kdybyste mohl zhodnotit svůj postup, obstál jste?

Cílem od počátku bylo nalézt řešení. Řešení, které by bylo akceptovatelné z pohledu finančních možností města a které zároveň zachová hokej, pokud možno ve stávající míře, v Karlových Varech. Také veškerá jednání, která jsem s Karlem Holoubkem vedl, byla věcná, postavená na racionálních argumentech, zcela korektní a mohu říci, že i oboustranně vstřícná, byť obě strany si tvrdě hájily své pozice. Řešení jsme našli, rozpočtovou strukturu jsme zachovali a nabídli variantně podporu nad rámec původního návrhu z mimořádných příjmů města. Karel Holoubek jednu z variant zvolil, hokej v Karlových Varech zůstává. Ano, myslím, že obě strany v této věci obstály.

O koalici K20 se tvrdí, a ani vy to nevyvracíte, že je příliš křehká. Jak funguje informování členů koalice o rozhodnutích a postojích vedení města? Nebo se scházíte pouze v užším kruhu?

K20 je křehká. Nemám pocit, že je příliš křehká. Ke křehkým věcem je třeba chovat se s citem, šetrně a opatrně. Všechny čtyři subjekty si toho jsou vědomy a z mého pohledu tak i ke koalici přistupují. Korektní a úplné informace jsou určitě jedním z pilířů jejího fungování, proto jsme nastavili jasná pravidla, aby informační hladina byla v celé koalici jednotná. Každý týden je minimálně jedno koaliční jednání, zpravidla 2 zástupci za každý subjekt. To probírá body směřující do rady města a další věci a problémy, které jsou aktuální k řešení. Sem se také přenáší vše podstatné z nejužšího vedení města. Další jednání, nepravidelná, se svolávají k zásadním a důležitým tématům, například nakládání s dolním nádražím, karlovarská nemocnice apod. Před každým zastupitelstvem je pak schůzka všech zastupitelů K20 k řešení bodů z programu jednání.

Musel jste kvůli výhradám koaličních členů někdy měnit svá rozhodnutí, či je vysvětlovat a zdůvodnit? Pokud ano, která to byla?

K řadě věcí se vede živá názorová diskuse. Neměl jsem prozatím problém s vysvětlením záměrů v oblastech, kterým se věnuji, a s jejich podporou od kolegů. Obhajoval jsem stažení veřejné soutěže na právní služby, které neslo právní vady a nebylo projednáno v orgánech města. Nemám pochyb, že bylo vyhlášeno v dobré víře, ale stažení bylo podle řady právních názorů nevyhnutelné, aby ve výsledku městu nepřineslo spíše škodu než užitek. Na ústupky jsem také přistoupil při tvorbě rozpočtu, kde jsme chtěli být s radním Michalem Toufarem (TOP09) ještě tvrdší, co se týče snižování schodku. U některých činností bychom je však přetaženou restrikcí ohrozili. Proto jsme při sestavování zohlednili řadu argumentů proti těm úsporám, které by nakonec byly kontraproduktivní.

Od nového vedení města očekávali lidé, kteří vás ve volbách podpořili, mnohdy razantnější postup. Nemyslím tím čistky na úřadu či změny v organizacích města, ale přece jenom více odvahy při prosazování vašeho volebního programu…

Myslím, že je nereálné chtít po 100 dnech vidět konkrétní výsledky v koncepčních věcech, jejichž realizace je z podstaty otázkou měsíců či let. Pro mne je daleko důležitější, že se činí mnoho konkrétních kroků, abychom k vytyčeným cílům vyrazili a dosáhli jich. Máme zpracovanou marketingovou strategii lázeňství, kultury a cestovního ruchu až do fáze marketingového plánu, tedy konkrétních realizačních kroků. Ty teď budeme přenášet jak do příslušných odborů, tak do infocentra, jehož funkce a struktura doznávají reálných změn. Konkrétní posun je v přístupových jednáních na Seznam světového dědictví UNESCO. Jasno máme v investičních prioritách.
Také mnoho věcí z programu, týkajících se té operativní činnosti města, se již realizuje. Stabilizace KSO, příprava letního kina na sezónu, obnova místní divadelní tvorby, důstojné umístění infocenter, příprava na opravy a rekonstrukce ulic a chodníků, rozšiřování významných sportovních a kulturních akcí v Karlových Varech, letecké napojení na západní Evropu a řada dalších, sice někdy maličkostí, které ale mohou pozitivně ovlivňovat každodenní život ve městě. Jako poslední z řady mohu uvést součinnost městské policie s úklidovou firmou, která pomůže operativně odstranit nepořádek z města, jakmile se vyskytne.

Je zcela evidentní, že vy kladete vyšší důraz na lázeňství a cestovní ruch. To ostatně byla jedna z priorit, s níž jste do komunálních voleb šli. Jaké máte odezvy od majitelů lázeňských sanatorií? Co jim ve městě chybí a co by chtěli zlepšit?

Odezvy na naše kroky a konání jsou dosud přijímány pozitivně, profesní obec kvituje s povděkem, že je konečně této oblasti věnována odpovídající pozornost. Tomu také odpovídá jejich ochota v této oblasti pomoci. Bez nároku na cokoliv mi nabídli své zkušenosti ředitelé nejvýznamnějších karlovarských hotelů, tvoří v současnosti mou pracovní skupinu pro lázeňství a cestovní ruch. Otevřeli jsme komisi lázeňství a cestovního ruchu a správní radu infocentra zástupcům profesních organizací. Opravdu nerozumím, proč tomu tak nebylo již dříve, město z tohoto odborného potenciálu může jen profitovat. Je tak zajištěna přímá zpětná vazba z praktického fungování a město může reagovat a rozhodovat daleko efektivněji a podpořit tuto oblast přesně v místech a momentech, kde je to nejvíce třeba.
Problémy, které hotely a sanatoria trápí, jsou opět ve dvou rovinách. V koncepční rovině chybí strategie směřování a rozvoje města na delší časový úsek - 15-20 let, chybí statut lázeňského místa - na tom jsme už začali intenzivně pracovat a do půl roku bychom se měli dobrat výsledku. V operativní rovině je to způsob propagace a zviditelňování Karlových Varů jako lázeňské, turistické, kongresové a sportovní či golfové destinace. Chybí městský navigační systém, kritika se snáší na současný model fungování městského infocentra.

Jak se vám spolupracuje s karlovarskými podnikateli? Někteří z nich nepokrytě dávali najevo, že jsou proti této radnici. Našli jste už společnou řeč?

Od vstupu do kanceláře v 5. patře jsem absolvoval několik desítek schůzek s podnikateli působícími v Karlových Varech. Po pravdě řečeno, nesetkal jsem se ani jednou s negativním či nepřátelským přístupem. Setkal jsem se buď s otevřenou podporou, či s podporou s výhradami k některým konkrétním rozhodnutím či komentářům, které z koalice vzešly. To však byly jednotky případů. Na posledním setkání s podnikateli minulý týden k akcím pořádaným městem v tomto roce a k zahájení lázeňské sezóny jsem měl naopak velmi pozitivní dojem z jejich přístupu, ochoty spolupracovat a konkrétních nabídek, které se sešly.

Jak se vám spolupracuje s náměstky Jiřím Kotkem a Klsákem? Osvědčila se varianta zúžení jejich počtu? Přiznal byste, pokud byste si myslel, že by na magistrátu bylo třeba o náměstka více?

S Jiřím Klsákem je to spolupráce, kterou mohu bez zaváhání označit za harmonickou. S Jiřím Kotkem podstupujeme řadu názorových střetů. Dosud se ukazuje, že složení primátor a dva náměstci je zcela funkční a obsáhne všechny oblasti, které je třeba. Osobně mohu říci, že přestože jsem si nabral do gesce více odborů, necítím, že bych něco zanedbával. Podařilo se nastavit velmi intenzivní, otevřenou a korektní komunikaci s příslušnými vedoucími mých odborů a ti odvádějí doposud výbornou práci, navíc mnohdy cítím i jejich vlastní iniciativu jít naproti a v řadě věcí pomoci. Pokud bych viděl, že dva náměstci je počet nedostatečný, bylo by i v mém zájmu tento stav změnit, protože v delším výhledu by se nám tento „podstav“ jedině vymstil. Ale znovu opakuji, že tento pocit nemám.

Proti náměstku Kotkovi bojuje skrytě a veřejně řada zastupitelů. Nemrzí vás, že Alternativa na tento post nenominovala někoho jiného? Výhrady mají opoziční zastupitelé také proti hnutí O co jim jde?! a není tajemství, že v koalici K20 je někdy výměna názorů bouřlivá a nálada výbušná. Jak to vnímáte?

K20 tvoří čtyři subjekty, je proto logické, že názorová shoda se hledá obtížněji než mezi dvěma partnery. Za dobu spolupráce jsem přesvědčen, že cíle všech subjektů jsou velmi blízko sebe a jednoznačně jdou stejným směrem. To, o čem vedeme mnohdy dlouhé a složité diskuse, je způsob a razance, jak těchto cílů dosáhnout. Při sestavování koalice jsme jasně stanovili, že si vzájemně nebudeme mluvit do personálních otázek a budeme respektovat nominace každého koaličního partnera. Alternativa dala přednost velmi razantnímu a z vnějšího pohledu konfrontačnímu řešení před umírněnějším. Je to její právo a zároveň odpovědnost, byť to mnohdy přináší horké chvíle, nikoliv však neřešitelné situace.

Co vás za těch sto dnů na magistrátu rozlítilo nejvíce? Máte pověst slušného, snad až příliš slušného primátora. Umíte také třísknout pěstí do stolu?

Moji kolegové vědí, že rozčílit mě není úplně jednoduché. Pokud si dobře vzpomínám, hlas jsem dosud výrazně zvedl pouze dvakrát. Na prvním jednání s HC Energie, podruhé při projednávání rozpočtu při demagogické a nepravdivé argumentaci opozice, že se nemohli s návrhem předem seznámit.
Pořád mám takovou naivní představu, že slušnost je předností a standardem, nikoliv slabostí či něčím výjimečným. Slušnost si však nijak neodporuje s jasným sdělením názoru a přímým tahem na branku. To jistě potvrdí i spolupracovníci, kteří mohli poznat razanci usměrňování jednání, jakmile se odchyluje od tématu a podstaty věci. Jsou také věci, přes které z mého pohledu nejede vlak. Tento názor jsem však schopen sdělit bez emocí a slušně s tím, že není třeba dané téma dále rozvádět.

Co byste vzkázal opozici, která vám najednou vyčítá, že všichni bez rozdílu musíte pracovat pro Karlovy Vary? Tahle rétorika je sice líbivá, ale po osm let ji sociální demokraté s ODS nepraktikovali. Vadí vám, že vás někdy letití opoziční zastupitelé peskují jako malého žáčka?

Je třeba oddělit rétoriku opozice na veřejnosti a v médiích od té, která probíhá v osobním kontaktu. Zde se dočkám zpravidla pouze podpory a pozitivního ohlasu, nikoliv výtek a útoků. Osobně jsem se prozatím ani veřejné kritiky příliš nedočkal, na věcné otázky a připomínky nemám sebemenší problém reagovat a diskutovat o nich. Vyskytne-li se peskování a účelová, nepodložená kritika, nereaguji, to postrádá jakýkoliv význam.

Vydrží koalice K20 tenhle tlak? Nerozpadne se? Pokud ano, s kým byste se dokázal spojit, myslím čistě hypoteticky?

Tlak myslím existuje pouze v rovině rétorické. Teprve až bude existovat tlak na základě argumentace našich chyb a špatných rozhodnutí, potom zneklidním. K20 vidím dosud jako kompaktní celek 20 zastupitelů, kteří dokážou najít shodu a jednotně vystupovat při klíčových hlasováních. Nemám proto důvod spekulovat nad rozpadem této koalice, jejíž plusy, jak jsem přesvědčen, mnohonásobně převyšují minusy. ⋌Ivana Kalinová