Spoustu zajímavých akcí a řadu projektů připravují také na letošní rok ve Velichově. Starostka Markéta Moravcová (na snímku) v rozhovoru prozradila, jak fungují místní sdružení či v jakém stavu jsou po zimě pozemní komunikace.

Starostkou Velichova jste již druhé volební období. Jak vás tato práce baví a co se za vašeho vládnutí podle vás vobci nejvíce změnilo?
Práce mě rozhodně naplňuje, baví, ale samozřejmě jsou dny, kdy bych raději zůstala doma a nikam nešla, tak to má asi každý. Doufám, že nejvíc se změnila informovanost občanů. Od roku 2007 vydáváme Velichovské noviny. A i když mají někteří pocit, že je vnich pořád jen to stejné, nemyslím si to. Rozhodně je informace vnovinách levnější než zasílání upomínek na pravidelné platby, na které občané dříve zapomínali. Jistou výhodu má i to, že svou funkci vykonávám jako uvolněný člen zastupitelstva. Tento současný „model“ považuji pro malou obec, kde veškerou agendu vykonávám spolu sjednou spolupracovnicí (na kterou nedám dopustit, protože musí zvládat mnoho různorodých činností najednou), rozhodně za výhodnější a pro občany přínosnější. Oproti uplynulému volebnímu období je do konkrétní práce pro obec zapojeno více zastupitelů, jmenovali jsme např. stavební výbor.
Za mého působení se snažíme získávat dotace i na menší projekty. Razím heslo, že velké peníze vznikají zmalých peněz, proto žádám o příspěvek třeba i na počítač do knihovny nebo přilby pro hasiče. Každý rok postupně zvelebujeme část obce – přes veřejné osvětlení a parkoviště ke komunikacím.
Pyšná jsem také na to, že se nám podařilo schválit obecní znak, právo jeho používání nám pak bylo uděleno dle zákona předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Jaké projekty připravujete na letošní rok? Jaký rozpočet má obec Velichov? Většinu menších obcí trápí nedostatek finančních prostředků, je tomu tak i ve Velichově?
Obecní rozpočet je bez dotací ve výši 5,7 milionu korun. Loni se nám podařilo hospodařit spřebytkem ve výši 557 tisíc korun. Letos nás čeká oprava lávky přes řeku Ohři a spousta projektových dokumentací, což náš rozpočet asi pěkně provětrá. Bez nich se ale dál nehneme. Připravujeme nové zóny pro bydlení včásti obce „Za vodou“, přestavbu objektu bývalé školy spřístavbou mateřské školy, parkoviště a komunikaci vobytné zóně u panelového domu a bytovek. Další prostředky budeme muset investovat do kostela, který jsme vroce 2008 získali do majetku obce, a čeká nás výstavba přečerpávací stanice pro kanalizaci. Samozřejmě by se nám líbilo, kdyby do obecního rozpočtu proudilo více peněz, ale to do jisté míry záleží na nás samotných.

Co obec v současné době podle vás nejvíce trápí?
Nejvíce nás trápí nevyřešené restituční nároky, které nám stále brání vrozvoji obce. Restituent vroce 2004 zemřel a od té doby není ještě vyřešeno dědické řízení, teprve pak bude následovat řízení restituční. Nemůžeme pozemky vzajímavé lokalitě připravit pro výstavbu ani je prodat. Vedle restitučních nároků nás trápí i nově určené ochranné pásmo minerálních vod. Kvůli vrtům Karlovarských minerálních vod stanovilo Ministerstvo zdravotnictví ČR ochranné pásmo a omezilo vněm určité činnosti, které dle našeho názoru omezují ty, kteří zde budou chtít vbudoucnu stavět. Vyhláškou jsme se zabývali vzastupitelstvu poměrně dlouhou dobu, nakonec jsme našli společnou řeč. Knašemu údivu ale vyšla vyhláška vjiném znění ve Sbírce zákonů loni vříjnu. Ministr zdravotnictví nám odpověděl, že ho sice mrzí, že obec o tomto nebyla informována, nicméně nové požadavky na omezení vochranném pásmu byly zařazeny na žádost Ministerstva životního prostředí ČR. Tato odpověď nás zatím neuspokojila a hodláme dál bojovat. Snad to nebude boj marný. Nelíbí se nám, že komerční zájem soukromé firmy byl nadřazen zájmům obecním.

Po zimním období je většina pozemních komunikací v regionu ve špatném stavu. Jak vypadají silnice ve Velichově? Budete i u vás v obci některé úseky opravovat?
Doufám, že úseky, které jsou vnejhorším stavu, opraví Údržba silnic Karlovarského kraje, neboť se jedná o krajské komunikace. Na místních komunikacích máme také několik míst, která opravíme, vysoké náklady stím ale spojeny nebudou. Rozsáhlejší opravu by zasloužila naše náves. Zatím je na ní velké množství nadzemního vedení, takže oprava připadne vúvahu asi až spokládkou tohoto vedení pod zem.

Je v obci dostatek pracovních příležitostí, nebo také Velichov trápí nezaměstnanost?
Vnaší obci není již žádný větší zaměstnavatel. Po přestěhování Vojenských lesů a statků, s. p., do Karlových Varů se dají pracovní příležitosti ve Velichově spočítat na prstech obou rukou. Lidé za prací dojíždějí – nejvíce do Karlových Varů, Ostrova a Kyselky. Podle údajů úřadu práce na tom s nezaměstnaností nejsme nejhůř.

Jaké jsou vlakové a autobusové spoje do okolních měst a obcí? Myslíte si, že jsou dostačující?
Když se ohlédnu zpátky do doby, kdy jsem do školy dojížděla já, autobusových spojů rozhodně přibylo. A ne málo. Chybí spojení zOstrova vdobě, kdy by dětem končily zájmové kroužky (poslední jede vpůl páté), na druhé straně mi je jasné, že tento spoj by byl vytížen minimálně.

Jak byste zhodnotila kulturní život ve Velichově? Jaké akce se v obci pravidelně konají?
Vedle tradičních akcí, jako je masopust, dětský maškarní ples, stavění máje, oslava Dne dětí a rozsvěcení vánočního stromu, pořádáme Výstup na Liščák, Obecní ples a na konci plesové sezóny Džínový ples. Mnoho kulturních akcí se koná v sále a vamfiteátru hospody U Lípy – od koncertů různých kapel přes Den velichovských fotrů až kzabijačkovým hodům, které se letos pro úspěch konaly již dvakrát. Vamfiteátru se také koná každý rok rozloučení sprázdninami. Všechny tyto akce jsou navštěvovány nejen místními občany, ale i lidmi zblízkého a vzdálenějšího okolí. Pozornosti mnoha vodáků nemohl uniknout pivní vor, který vsezóně poskytoval na Ohři první pivní pomoc. Velichovští hasiči pořádají již mnoho let Zimní pohár – soutěž vpožárním útoku. A krom těchto akcí si pevné místo vkalendáři našly nohejbalový turnaj a dětský fotbalový turnaj. Fotografie zakcí jsou kvidění na webu obce.

V obci je také několik památek. Nechybí například kostel či zámek. V jakém stavu jsou památky a snažíte se je pravidelně rekonstruovat?
Stav památek je bohužel neuspokojivý. Kostel Nanebevzetí Panny Marie budeme postupně rekonstruovat, zatím provádíme opatření, aby nedocházelo kdalším škodám – např. loni byla zasíťována okna, aby nedošlo k poškození vitráží. Máme zpracovanou studii, ze které vyplývají doporučení, zatím ale není hotová projektová dokumentace, na základě které by bylo možné doporučení realizovat. Zámek je vmajetku Karlovarského kraje, je na něm ale uplatněn restituční nárok, takže do jeho vyřešení srozsáhlejší opravou zatím počítat nemůžeme. Hrobka Dr. Josefa Löschnera na hřbitově sice památkou není. Ale význam této osobnosti přesahuje lokální charakter. Löschner byl profesor dětského lékařství, významný balneolog, rektor pražské univerzity, dvorní i zemský zdravotní rada a také osobní lékař císaře Františka Josefa I.

Podporuje obec finančním příspěvkem některá místní sdružení? Jak jste s jejich prací spokojená?
Finanční příspěvky jsou schvalovány zastupitelstvem obce na základě žádostí jednotlivých sdružení. Pravidelně přispíváme Svazu postižených civilizačními chorobami, sboru dobrovolných hasičů, pořadatelům kulturních a sportovních akcí. Určitě je dobře, že tato sdružení vobci fungují. Vmalé obci nemůže stát veškerý společenský život na jedné osobě, proto akce místních sdružení jedině vítám.

Ve Velichově působí také jednotka hasičů, jak byste zhodnotila jejich práci?
Vjednotce je celkem dvanáct chlapů, kteří mají svá zaměstnání a „hasičině“ se věnují ve volném čase. O tom, že je jednotka vobci potřebná, jsme se přesvědčili při lednové velké vodě nebo před necelými 14 dny, kdy zasahovala u požáru chaty vrekreační oblasti. Technika a další vybavení, kterým disponují, nepatří knejmodernějším, snažíme se postupně získávat další vybavení. Hasiči se pravidelně účastní soutěží, od roku 2009 i sženským družstvem, od loňského roku se dalo dohromady družstvo mládeže. Loni se podařilo hasičům opravit historickou stříkačku, zatím se ale pro ni nepodařilo najít vhodné umístění, aby mohla být na očích veřejnosti častěji.

V obci je také mateřská škola, netrápí vás v současné době nedostatek dětí?
Nedostatek dětí naši školku rozhodně netrápí. Do školky nechodí samozřejmě jen místní děti, ale i z okolí, třeba i zOstrova. Díky iniciativě ředitelky navštěvují školku i děti se zdravotním znevýhodněním, které vyžaduje pomoc asistenta, v tomto školním roce se ve školce střídají 3 děti. A opomenout nelze ani výbornou kuchyň takřka rodinného charakteru.