Půjde o ošetření základními zdravotními a redukčními řezy, případně jejich statické zajištění pomocí instalace bezpečnostních vazeb, čímž se zabrání možnému rozlomení koruny. Vazby budou založeny na 19 stromech.

„Součástí navržených opatření je i poměrné rozsáhlé kácení neperspektivních nebo silně poškozených stromů, z nichž některé jsou v havarijním stavu. Ke kácení bylo navrženo 63 dřevin,“ konstatoval Tomáš Čepelák, vedoucí odboru životního prostředí ostrovské radnice.

Projekt zahrnuje i doplnění nových výsadeb v zámeckém parku (celkem se v parku nachází 1.336 dřevin) po předchozím kácení poškozených stromů.
„V areálu se nachází množství provozně nebezpečných vzrostlých dřevin v alejích podél cest, rozptýleně v travnatých plochách, větší skupiny jsou v okrajových částech a podél toku říčky Bystřice.

Navržené výsadby 100 stromů stromů nezasahují do základní kompozice parku, výsadba nebude prováděna ani mezi ochrannými valy říčky Bystřice. „K výsadbě byly vybrány dřeviny převážně domácích druhů, převažují alejové listnaté dřeviny a výběr těchto druhů respektuje lokální i regionální podmínky. Rovněž je respektováno stanovisko památkářů, neboť je zámecký park evidován jako nemovitá kulturní památka,“ doplnil Čepelák.

Projekt bude podáván v rámci čtrnácté výzvy z Operačního programu životní prostředí. Na projekt je možné získat až 90 % dotaci: 85 % z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj a 5 % ze Státního fondu životního prostředí – státního rozpočtu. Minimální spoluúčast na financování projektu žadatelem je 10 %. Potřeba finančního krytí tohoto projektu by neměla překročit 5,6 mil. Kč. Konečný termín k podávání žádostí o dotaci je 5. ledna 2010.

Realizace projektu je v případě úspěšnosti projektu a obdržení dotace plánována na roky 2011 a 2012. Předpokládané zahájení projektu bude v lednu roku 2011 a předpokládané ukončení v listopadu roku 2012.
Pro podání žádosti muselo být svoláno mimořádné zastupitelstvo dne 15. 12. 2009, které podání žádosti a tím i celý projekt jednoznačně odsouhlasilo.