„Chceme zde zachovat plochu zeleně, stavět se zde nebude. Toto území, které zahrnuje i archeologické naleziště, bude i nadále určeno pro rekreaci," uvedl náměstek Čestmír Bruštík (ANO).

Řešené území zahrnuje stávající chatovou oblast v lokalitě Tašovice, za ulicemi Slovanská a U Brodu, a bezprostředně navazující plochy na východní a jihovýchodní straně ohraničené tokem řeky Ohře. Severní a severovýchodní hranici tvoří území archeologického naleziště a stávající zástavba rodinnými domy Tašovic. Jižní a západní hranice řešeného území je definována souvislým lesním porostem v prudkém svahu. „Jde o území se stávající neurbanizovanou zástavbou objektů určených k rekreaci s nedořešenou technickou infrastrukturou a dopravní obslužností. Do území spadá i archeologická památková rezervace Tašovice," vysvětlil náměstek Bruštík.

Hlavní závěry z návrhu územní studie, na jejímž čistopisu magistrát nyní pracuje, je nestabilizovaná urbanistická situace a stálé tlaky na uvolnění území pro bydlení včetně nesystémovosti v povolování nových objektů v minulosti. „Bude nutno stanovit přesné regulativy pro další výstavbu v tomto území, a také upřesnit definice pojmů rekreační objekt a rekreační funkce. Prostorové a funkční nároky na rekreační objekty stoupají a charakter chat se mnohdy blíží klasickému bydlení," citoval náměstek Bruštík ze závěrů studie. Důležitá je podle něj také obnova a doplnění chybějící technické infrastruktury, především splaškové kanalizace, vodovodu a opravu komunikací. Investiční náklady budou poměrně velké. V řešeném území by měl být zachován velký podíl ploch zeleně, větší než u ploch s jiným funkčním využitím, například ploch bydlení.

Na dotaz, zda chataři, kteří zde mají pozemky v pronájmu města, se mají obávat výpovědí, náměstek zdůraznil, že v žádném případě.