„Stejně jako všichni občané České republiky se i pendleři potýkají s důsledky epidemie viru COVID-19. Mají obavy o své rodiny. K tomu jim přibyly starosti s opatřeními vlády, která jim komplikují život a mají pro mnohéz nich fatální následky,“ říká senátor Miroslav Balatka ze Sokolova.

Rozhodl se založit facebookovou skupinu Pendleři-informační servis pro nouzový stav, do které se během krátké doby přihlásilo už 10 tisíc lidí. Zapojila se celá řada dobrovolníků, kteří ve skupině pomáhají s vyhledáváním informací, výměnou praktických rad, tipů na ubytování a podobně. Ve skupině bylo také množství příspěvků, které problém neřešily a nikomu ani nepomáhaly. Byly pouze vulgární a mnohdy neměly ani smysl. Řada pendlerů, kteří chtěli situaci řešit, pak skupinu opouštěla. „Nemám sílu číst neustále se opakující nesmysly některých tupých jedinců,“ napsal jeden z nich.

Přesto se senátor Balatka spolu se vznikajícím občanským sdružením Pendleři bez hranic snaží těmto lidem pomoci. „Vnímám svoji roli jako úlohu prostředníka mezi vládou a pendlery. To, že nejsou v poslední době moc populární, nemění vůbec nic na tom, že i jejich situace je mnohdy velmi těžká. Snažili jsme se v dopise zformulovat konkrétní reálné a realizovatelné návrhy vládě. Je na ní, ať je posoudí a zváží jejich zavedení,“ říká Balatka. Dodává, že stejně by přistupoval k jakékoli jiné skupině obyvatel nebo jednotlivci ve složité životní situaci. Návrhů je celkem devět. „Jsme společně s pendlery připraveni jednat s vládou o navrhovaných opatřeních. Má na posouzení našich návrhů k dispozici odborníky a data, kterými může svá rozhodnutí podepřít,“ píše se v dopise. Podle odhadů je v republice celkem 50 tisíc pendlerů.

Celé znění dopisu:

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás prostřednictvím otevřeného dopisu s návrhy, které by mohly pomoci přeshraničním

pracovníkům - takzvaným pendlerům, zlepšit jejich situaci v nouzovém stavu.

Stejně jako všichni ostatní občané ČR se pendleři potýkají s důsledky epidemie viru COVID-19. Mají obavy o své

rodiny, děti, manželky, manžele a rodiče. Řeší spoustu nových problémů a výzev.

Není naším cílem jakkoli bagatelizovat tuto hrozbu nebo útočit na opatření, která vláda zavádí proti šíření této

epidemie. Chápeme, že mnohá tato rozhodnutí jsou přijímána pod velkým tlakem a nelze se vždy vyvarovat

různých vedlejších následků, ba ani je všechny předpokládat.

Pendleři se na nás obracejí se svými starostmi, které jim přinášejí současná opatření vlády. Rádi bychom proto

vládě nabídli pomoc při hledání optimálních řešení, která mohou minimalizovat šíření epidemie, a zároveň

nepřipraví pendlery o zaměstnání, neroztrhnou jejich rodiny, nezruinují je ekonomicky anebo je v nejhorším

případě neuvrhnou do exekucí. Což by mohlo přinést i další enormní zátěž na český sociální systém. Převážná část

z přeshraničních pracovníků žije navíc v příhraničních oblastech, které se dlouhodobě, a v současné době obzvlášť,

potýkají s velkými ekonomickými problémy.

Níže posíláme soubor návrhů opatření, která by podle našeho názoru mohla zmírnit dopady na život a práci

pendlerů, a zároveň by neohrozila zdraví ostatních obyvatel ČR. Tyto návrhy vycházejí z konkrétních zkušeností

samotných pendlerů, kteří se na nás obracejí, a jejich pracovních podmínek. Jsme společně s pendlery připraveni

jednat s vládou o navrhovaných opatřeních. Vláda ČR má na posouzení těchto návrhů k dispozici odborníky a data,

kterými může svá rozhodnutí podepřít.

Chtěli bychom požádat vládu ČR o: - projednání níže uvedených návrhů,

- zvážení jejich zavedení,

- písemné zdůvodnění u případně nevyužitých návrhů.

Dostatečné zdůvodnění již přijatých a případně nepřijatých opatření ze seznamu níže může pomoci tolik

potřebnému zmírnění poněkud rozjitřených emocí v komunitě pendlerů. Navrhovaná opatření se týkají pendlerů

zařazených do skupiny C. Jedná se podle odhadů o skupinu zhruba 50 000 občanů ČR, na jejichž příjmech je

závislých přibližně 100 000 lidí.

Navrhovaná opatření:

1. Pro pendlerky matky samoživitelky podmínky stejné jako pro pendlery ve skupině A (Skupina A: Pendleři –

pracovníci ve zdravotnictví, sociálních službách, pracovníci základních složek integrovaného záchranného

systému, pracovníci chemických a farmaceutických provozů souvisejících s bojem proti epidemii – platí

pro překračování hranic s Českou republikou, Rakouskem, Polskem, Slovenskem i Německem).

2. Pro pendlery rodiče dětí do 3 let podmínky stejné jako pro pendlery ve skupině A.

3. Umožnit pendlerům ze závažných důvodů přijet ze zahraničí i dříve než po uplynutí povinného turnusu,

aniž by byl ohrožen jejich status pendlera. Za závažné důvody považujeme například nemoc rodinných

příslušníků, úmrtí v rodině, odstranění rozsáhlých škod na majetku doma (například požár) apod. Za

současných podmínek pendler, který povinný turnus ze závažných důvodů nedodrží a o status pendlera

tím přijde, ztratí zcela možnost vycestovat a nastoupit do svého zaměstnání.

4. Umožnit pendlerům v době karantény opustit ČR po přímé trase bydliště - hranice. Pokud například po

víkendu v domácí karanténě pendler vycestuje přímou trasou ve svém autě do zahraničí, nemůže tím

ohrozit zdraví obyvatel ČR. Navíc se tímto opatřením vyřeší problém nyní nevyjasněného proplácení

nemocenské po dobu této karantény.

5. Pro pendlery, kteří doložitelně pracují v režimu “Kurzarbeit” (zkrácená pracovní doba/pracovní týden),

zavedení režimu jednoho výjezdu tam i zpět 1x týdně bez určení dne přechodu s tím, že při pobytu na

území ČR budou pracovníci dodržovat karanténní opatření. V režimu „Kurzarbeit“ bývá práce například

pouze 2 dny v týdnu. Za současného stavu by byl v tomto případě pracovník na „Kurzarbeit“ v zahraničí 21

dní a odpracoval by pouhých 6 dní.

6. Zkrácení povinného turnusu v zahraničí na 5 dní, za dodržení podmínek karantény.

7. Možnost zkrácení 14-denní karantény na 7 dní za podmínky negativního testu COVID-19.

8. Možnost zařazení pendlerů a jejich rodin do karanténního systému, ve kterém by cestovali pouze do

práce a jinak by během pobytu v ČR byli v karanténě. K zajištění této karantény, kde by musela být celá

rodina, by se mohlo využít tzv. “chytré karantény”, do které by se pendleři povinně zapojili. Přesné

podmínky a parametry tzv. „chytré karantény“ nejsou nyní veřejně dostupné a bylo by potřebné o nich

jednat. Toto opatření by současně řešilo body 3. až 7.

9. Je nutné, aby vláda ČR nebo příslušné úřady vyjednaly přesné podmínky způsobu proplácení náhrad za

dobu povinné karantény se zástupci německé a rakouské strany. V současné době není známo a jasno,

kdo a jakým způsobem bude tyto náklady hradit.

Podle vyjádření Ústředního krizového štábu vlády ČR se předpokládá, že krizová opatření na hranicích mohou

trvat mnoho měsíců. Věříme, že zvážíte navrhovaná opatření, a pečlivě posoudíte možnost jejich zavedení.

Vždyť zachování zaměstnanosti i pro přeshraniční pracovníky je v zájmu celé ČR a další zatížení sociálního

systému je obzvlášť v dnešní situaci nežádoucí. Navíc prostředky, které pendleři v zahraničí vydělávají, utrácejí

povětšinou na území ČR a pomáhají tím udržovat naši ekonomiku v chodu.