Proč společnost Unistav Brno, kterou Karlovarský kraj vyloučil z tendru na stavbu pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu v Karlovarské krajské nemocnici, s čímž nesouhlasila, vzala zpět námitku, kterou adresovala antimonopolnímu úřadu?

„K rozhodnutí o zpětvzetí návrhu podaného na Úřad pro hospodářskou soutěž (ÚOHS), kterým jsme požadovali přezkum rozhodnutí zadavatele o vyloučení naší nabídky z dalšího posuzování, došlo po dlouhém několikadenním jednání mezi zástupci obou firem ve sdružení. Stanoviska zúčastněných nebyla zprvu jednotná. Posléze převážil názor podporovaný těmito argumenty : ÚOHS zámítl náš návrh na vydání předběžného opatření spočívající v uložení zákazu zadavateli pokračovat v zadávacím řízení a v zákazu uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky, a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele ukončeno. To vyvolalo obavu, že i řízení ve věci přezkumu bude zastaveno,“ uvedla Zuzana Fedorová, právnička Unistavu. Zastavení řízení by mělo podle ní za následek propadnutí kauce, kterou Unistav složil, tedy dva miliony korun.

ÚOHS má nyní podle ní dostatek informací z již vykonaného šetření. „Pro případ, že dospěje k názoru, že postup zadavatele byl nesprávný, může zahájit řízení z úřední moci. Přestože jsme návrh na přezkum vzali zpět, stále trváme na tom, že rozhodnutí zadavatele o našem vyloučení z další účasti bylo špatné a důvody v něm uvedené vykonstruované,“ zdůraznila Zuzana Fedorová.