Postará se o ní konsorcium firem San Tuhnice, které řídí společnost AVE CZ. Dále jsou v konsorciu firmy Rekultivace Ústí nad Labem a pražské Vodní zdroje.

V areálu, který vlastní společnost innogy, došlo na demolici několika budov a objektů. Kromě toho pokračují pracovníci firem z konsorcia také v těžbě kontaminované zeminy. Odtěžit mají celkem 18 000 tun této zeminy, dále 900 tun asfaltů z komunikací uvnitř areálu, 450 tun nekontaminovaných stavebních sutí, 440 tun kontaminovaných stavebních sutí a odčerpáno či odtěženo bude i 600 tun dehtových kalů z podzemních jímek.

„Po vytěžení předáme zeminy a další odpady na příslušná koncová zařízení, jako jsou skládky a spalovny, které disponují schválenou technologií a platnými povoleními k nakládání s odpady. Zeminy převezeme nákladními automobily na skládky, dehtové kaly poté budeme převážet v kontejnerech. Ty budou po úpravě termicky využity v cementárně,“ vysvětlil vedoucí projektu Jiří Chrt.

Areál se nachází v ochranném pásmu karlovarských zřídel na pravém břehu řeky Ohře. Proto se pracovníci konsorcia zaměří také na vyčištění podzemní vody v blízkém okolí. Ta bude po přečištění ve dvou sanačních stanicích vrácena zpět do prostředí pomocí takzvaných zasakovacích vrtů. Po ukončení sanačních prací bude následovat dvouletý monitoring, který je nedílnou součástí sanace podzemních vod.

Znečištění zemin a podzemních vod v karlovarském areálu bylo způsobeno dřívějším provozem zařízení na výrobu svítiplynu karbonizací uhlí. Ta zde probíhala sto let až do roku 1967. K úniku závadných látek docházelo především netěsnostmi dehtových jímek a nebezpečným ukládáním meziproduktů a odpadů z výroby svítiplynu v areálu plynárny.

„Sanace této ekologické zátěže, která patří mezi největší v Česku, výrazně pomůže životnímu prostředí v bezprostřední blízkosti centra našeho největšího lázeňského města. Při sanaci se dodržují přísná bezpečnostní opatření, abychom ochránili obyvatele žijící v okolí areálu,“ dodal Chrt.

Český stát investuje prostřednictvím ministerstva financí do odstranění ekologické zátěže 180 milionů korun. Předpokládané ukončení sanace zemin je do jednoho roku, u podzemních vod jsou to čtyři roky.